Open news feed Close news feed
A A
Video Social

Մարդիկ են եղել՝ իրենց չօգտագործված անվադողերը բերել են, հանձնել սահման ուղարկելու համար (video)

www.a1plus.am