Open news feed Close news feed
A A
Video

Մի կողմից մեղադրում են անհունդորժաղականության մեջ, մյուս կողմից մեղադրում՝ հանդուրժողականության մեջ (video)

www.a1plus.am