Open news feed Close news feed
A A
Video Politics

Ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը մնացել է իր ՊՆ նախարարի վերջին ելույթի տակ (video)