Open news feed Close news feed
A A
Video

Գործատուն պետք է աշխատողից գրավոր կերպով պահանջի խախտման մասին գրավոր բացատրություն. Գևորգ Պետրոսյան (video)

www.a1plus.am