Open news feed Close news feed
A A
Video Politics

Դատախազներն իհարկե չեն ուզենա հեռու նստել միմյանցից, քանի-որ ընթացքում խոսում են ինչպես արձագանքել (video)

www.a1plus.am