Open news feed Close news feed
A A
Video Politics

21-րդ դարում 1 պատկերի քննարկման համար նիստ ենք անում,բայց դա կարելի է անել էլ. քվեարկության միջոցով (video)

www.a1plus.am