Open news feed Close news feed
A A
Video Politics

Իշխանության հետ կարող է ստեղծվել այնպիսի ուժ, րը կչեզոքացնի , նախկին իշխանության պլանը (video)

www.a1plus.am