Open news feed Close news feed
A A
Video Official

Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների գրասենյակն աշխատում է 1 պատուհանի սկզբունքով (video)

Բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողով
Սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալություն
Սոցիալական ապահովության տարածքային բաժին
Զբաղվածության տարածքային կենտրոն

Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների գրասենյակն աշխատում է 1 պատուհանի սկզբունքով։