Open news feed Close news feed
A A
Video

Եթե Մինասյանն ու ընտանիքը վերադառնան, նրանց ոչինչ չի կաշկանդի մեզ քրեական պատասխանատվության ենթարկել (video)

www.a1plus.am