Open news feed Close news feed
A A
Video Politics Economy

Հարկերը չվճարած տնտեսվարողների տույժ-տուգանքները նվացենելու վերաբերյալ օրինագիծն ընդունվեց (video)