Open news feed Close news feed
A A
Video

Էլեկտրոնային ծխամորճերը չեն վերացնում բոլոր բաղադրիչները, հեղուկը թափանցում է թոքերի մեջ․ ռուս փորձա (video)

www.a1plus.am